Nauta en Lucas ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
a. De maatschap: NAUTA & LUCAS advocaten, gevestigd te Lelystad, die uit natuurlijke personen bestaat, te weten mrs A.H.H. Nauta & E. Lucas. De maatschap Nauta & Lucas advocaten is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32163641.
b. Het kantoor: de maatschap NAUTA & LUCAS advocaten.
c. Cliënt: de contractspartij van de maatschap.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als onder e. en f. bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen het kantoor en de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst
a. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemers zijn de maatschap. Alleen degene die opdrachtnemer c.q. opdrachtgever is van de werkzaamheden kan in een voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld.
b. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de maatschap is aanvaard en het eventueel verlangde voorschot is voldaan. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst met de maatschap kan deze slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden maten, door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
c. De cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:704 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4 Declaratie
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt een voorschot te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de laatste declaratie.
d. Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 5 Betaling, opschorting, rente en incasso
a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de maatschap of de met de maatschap gelieerde stichting derdengelden gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaard/bepaald maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
b. Betaling van declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
c. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.
d. Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen dan heeft het kantoor het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal het kantoor de opdrachtgever op de hoogte stellen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden. e. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen veertien dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan de behandelend advocaat van het kantoor, zulks onder vermelding van de gronden waarop de betwisting berust.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheid in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgende uit de desbetreffende polis. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot een bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de maatschap en/of van haar leidinggevende al dan niet ondergeschikten.
e. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij NAUTA & LUCAS advocaten binnen een jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 7 Archivering
a. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 7 jaar worden bewaard in het archief van de betreffende advocaat.
b. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.

Artikel 8 Geschillen
Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en hun respectievelijke cliënten is het Nederlands recht van toepassing. Tenzij tussen de maatschap en de cliënt een andere wijze van geschillenbeslechting is overeengekomen, is alleen de bevoegde rechter in Nederland bevoegd van geschillen kennis te nemen.